Algemene voorwaarden

BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. De aanbetaling dient direct na aanmelding voor het retreat plaats te vinden. Voor een week retreat geldt een aanbetaling en de rest van het bedrag dient binnen 30 dagen betaald te zijn of in termijnen betaald te worden, dit in persoonlijk overleg. Bij niet tijdige betaling heeft MarjoleinIzeboud het recht de reservering te laten vervallen.
 3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van de aanbetaling en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  – Drie maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 75% van de resterende deelnamekosten.
  – Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van de resterende deelnamekosten.
  – Vijf tot zeven weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van de resterende deelnamekosten.
  – Binnen een maand voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retreat bij te wonen, is in de plaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan MarjoleinIzeboud zijn doorgegeven.
 8. MarjoleinIzeboud heeft het recht een cursus of retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door MarjoleinIzeboud heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 9. MarjoleinIzeboud heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

AANSPRAKELIJKHEID

1. MarjoleinIzeboud zal zorgdragen voor een goed en gepast verloop van de retreats.

2. Deelname aan een cursus of retreat is geheel op eigen risico. MarjoleinIzeboud is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan MarjoleinIzeboud. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

MarjoleinIzeboud heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. MarjoleinIzeboud zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

HUISREGELS

1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retreat niet toegestaan.

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. MarjoleinIzeboud is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. MarjoleinIzeboud heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of MarjoleinIzeboud niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van MarjoleinIzeboud.